ORDERS

We prefer receiving orders by fax or Online, mentioning your:

 • Company name and address
 • Commission name, order number
 • Design, colour number
 • Meterage, with cut sizes if applicable
 • Delivery address if different from the invoice address
RETURNING GOODS
 • Goods cannot be returned without permission from Dekortex Interior Textiles B.V.
 • Cut or processed goods cannot be returned.
 • If the goods are being returned because the wrong quality, quantity or colour has been ordered, the cost of transporting the goods to Eindhoven is at the expense of the buyer. If the returned goods are credited, Dekortex Interior Textiles B.V. will deduct 25% of the value of the goods, excl. VAT to compensate for restocking costs.
 • No returns will be accepted on merchandise that has been cut, regard less of responsibility. Claims on goods that have been cut will not be considered
TERMS OF PAYMENT AND DELIVERY
 • Payment: within 8 days 2% payment discount, 30 days net
 • Freight/shipping charges: €15,00
 • Free shipping for orders over € 350,00 (within Benelux)
 • When exceeding the agreed payment deadline, 1% interest per month will be charged on the outstanding amount.
 • One-off nominal fee of € 10.00 per order with orders below €75,00
 • No claims will be considered by Dekortex Interior Textiles B.V. for more than the value of the materialSubject to change and printing errors
  All prices are exclusive VAT

Sales conditions according to Dutch laws

Available in your language upon request

Artikel 1 Toepassing
1.1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17051657) zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, producten en diensten van Dekortex Interior Textiles B.V. (ingeschreven in het handels-register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17051657).
1.2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Dekortex Interior Textiles B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
1.3. Als de door de opdrachtgever gebruikte inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden conflicteren, zullen de laatste prevaleren.
1.4. Dekortex Interior Textiles B.V. kan voorwaarden accepteren, welke afwijken van de voorwaarden welke volgens artikel 1.1 t/m 1.3 van toepassing zijn.
1.5. De door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn van toepassing op Dekortex Interior Textiles B.V., indien Dekortex Interior Textiles B.V. deze voorwaarden uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk heeft aanvaard.
1.6. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid, vernietigbaarheid of anderszins ontstane ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2 Definities
2.1. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.

Artikel 3 Eigendommen van Dekortex Interior Textiles B.V.
3.1. Alle aan de klant geleverde produkten blijven eigendom van Dekortex Interior Textiles B.V. totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst geleverde of te leveren produkten danwel eveneens uit hoofde van voornoemde overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden terzake van deze producten volledig aan Dekortex Interior Textiles B.V. zijn betaald.
3.2. Bij beschadiging of tenietgaan van aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in artikel
3.1., wordt deze schade door Dekortex Interior Textiles B.V. in rekening gebracht aan opdrachtgever, onverminderd het recht van Dekortex Interior Textiles B.V. verdere kosten en interessen te vorderen.
3.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud van Dekortex Interior Textiles B.V. rust, mag opdrachtgever deze niet bezwaren of vervreemden.
3.4. Nadat Dekortex Interior Textiles B.V. haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen en geeft Dekortex Interior Textiles B.V. bij deze toestemming om daarvoor de plaatsen waar de goederen zich bevinden te betreden.
3.5. Dekortex Interior Textiles B.V. heeft op alle zaken die zij onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 4 Betaling
4.1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting zodanig dat Dekortex Interior Textiles B.V. binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gehele, door haar aan opdrachtgever gefactureerde bedrag.
4.2. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
4.3. Dekortex Interior Textiles B.V. is gerechtigd om vòòr de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en voltooiing van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet, niet tijdig, niet volledig dan wel niet in de door Dekortex Interior Textiles B.V. gewenste vorm wordt gegeven.
4.4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente zoals geldend op de eerste dag van de overschrijding van de betalingstermijn.
4.6. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rente in aanmerking genomen als volle maanden.
4.7. Het eigendom van goederen en rechten gaat niet eerder over van Dekortex Europe B.V. naar opdrachtgever dan het moment waarop opdrachtgever de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen terzake van alle geleverde goederen en diensten geheel en zonder voorbehoud zal hebben voldaan.
4.8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst door opdrachtgever verschuldigde bedrag.

4.9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Dekortex Interior Textiles B.V. gerechtigd tot een vergoeding van schade door haar geleden door of in verband met overschrijding van de betalingstermijn door opdrachtgever.
4.10. Naar de keuze van Dekortex Interior Textiles B.V. is het opdrachtgever toegestaan de betaling van gefactureerde bedragen te verrichten anders dan in geld, via het in betaling geven van goederen. De waarde van de goederen zal dan worden verrekend met het gefactureerde bedrag.

Artikel 5 Prijswijzigingen
5.1. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en/of halffabrikaten benodigd ten behoeve van de opdracht ingetreden na aanvaarding van de opdracht door Dekortex Interior Textiles B.V. kunnen aan de opdrachtgever
worden doorberekend.
5.2. Wijzigingen van de aangeboden danwel overeengekomen prijs als gevolg van de wijziging van een wettelijke regeling, ongeacht of deze wijziging al dan niet dwingend is voorgeschreven, zoals maar niet uitsluitend inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging, zijn te allen tijde toegestaan.

Artikel 6 Levering
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop overeengekomen
zaken door of namens Dekortex Interior Textiles B.V. worden aangeboden op de tussen partijen overeengekomen plaats en tijd.
6.2. Bij overeengekomen franco levering van producten wordt steeds die wijze van verzending en/of transport gevolgd waarbij kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het op de overeengekomen plaats leveren zo veel mogelijk voor rekening komen van opdrachtgever, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending dan hiervoor genoemd zijn de kosten voorzover deze meer bedragen dan bij levering “af verkoper” voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voor Dekortex Interior Textiles B.V. voortvloeiende kosten en als gevolg daarvan ontstane schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Deellevering
7.1. Ledere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen in het kader van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Leveringstermijn
8.1. Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen.
8.2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Dekortex Interior Textiles B.V. schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Dekortex Interior Textiles B.V. een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld van tenminste 5 werkdagen.

Artikel 9 Overmacht
9.1. Indien een leverancier en/of een door deze ingeschakelde derde door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen daartoe, in gebreke blijft met het verrichten van leveren aan Dekortex Interior Textiles B.V., dan wel niet tijdig of ondeugdelijk levert, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor Dekortex Interior Textiles B.V. als overmacht vanaf het einde van de termijn als genoemd in artikel 8.2.
9.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: Elk van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare niet aan een partij toe te rekenen omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Dekortex Interior Textiles B.V. redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.
9.3. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend wordt begrepen werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond-en/of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in-en uitvoerverboden, natuurrampen, oorlog, mobilisering en contigenteringen.

Artikel 10 Beëindiging door Dekortex Interior Textiles B.V.
10.1. De opdrachtgever wordt zonder ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn door het zich voordoen van één der navolgende omstandigheden:
a. ondanks een daartoe gestelde termijn tot nakoming, opdrachtgever één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. op het geheel of een gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken eigendom van opdrachtgever beslag is resp. wordt gelegd;
c. opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt danwel het faillissement van opdrachtgever is resp. wordt aangevraagd;
d. staking van de bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever;
e. het bedrijf van opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht.
10.2. Dekortex Interior Textiles B.V. heeft in artikel 10.1 onder a genoemde omstandigheid het recht na sommatie en/of buitengerechtelijke verklaring, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10.3. In onder 10.1. onder b. t/m e. genoemde omstandigheden is Dekortex Interior Textiles B.V. bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 11 Annulering door de opdrachtgever
11.1. Bij geheel of gedeeltelijke annulering van een opdracht door opdrachtgever is deze gehouden aan Dekortex Interior Textiles B.V. alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs reeds gemaakte en te maken kosten te vergoeden.
11.2. Artikel 11.1. laat onverlet het recht van Dekortex Interior Textiles B.V. op vergoeding wegens als gevolg van de annulering veroorzaakte en te veroorzaken winstderving en van uit de annulering door opdrachtgever voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 12 Klachten en reclames
12.1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren.
12.2. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk ter kennisgeving aan Dekortex Interior Textiles B.V. te zijn gebracht.
12.3. Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie zoals vermeld in lid 1 zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk redelijkerwijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennisgeving aan Dekortex Interior Textiles B.V. te zijn gebracht.
12.4. De in artikel 12.2 en 12.3 genoemde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend nadat 2 maanden te rekenen vanaf de datum van de voltooiing van de opdracht zijn verstreken.
12.5. Reclames als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be-of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
12.6. Eventuele aansprakelijkheid van Dekortex Interior Textiles B.V. uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met die specifieke opdracht uiteindelijk in rekening gebracht en betaald factuurbedrag.
12.7. Dekortex Interior Textiles B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1. Dekortex Interior Textiles B.V. is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering van zaken welke onderwerp uitmaken van de overeenkomst danwel ingeval van gebreken aan het geleverde en/of de emballage, niet aansprakelijk voor als gevolg daarvan bij opdrachtgever ontstane schade in welke vorm en op welk moment van ontstaan dan ook, behoudens indien en voorzover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dekortex Interior Textiles B.V. of een leidinggevende ondergeschikte van Dekortex Interior Textiles B.V.

Artikel 14 Vertrouwelijke informatie
14.1. Partijen zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie van de wederpartij zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
14.2. Onder artikel 14.1 genoemde verplichting tot geheimhouding geldt eveneens terzake van informatie die door een der partijen als vertrouwelijk is aangemerkt.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16 Bevoegde rechter
16.1. Alle geschillen terzake van tussen Dekortex Interior Textiles B.V. en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechter van de plaats van de statutaire zetel van Dekortex Interior Textiles B.V., behoudens indien Dekortex Interior Textiles B.V. kiest voor de rechter bevoegd terzake van de woon-of vestigingsplaats van de opdrachtgever.